_رابطه مزاج ها با ویژگی پوست و مو

-بخش اول

-بخش دوم

_رابطه استفاده از محصولات ارگانیک با پوست و مو

_فیزیولوژی پوست

_مقیاس نانو

_نانو و کاربرد های آن در آرایشی بهداشتی

_بخش میکروبی

-بخش اول: میکروبیوتای پوست ،پوست

-بخش دوم :آزمایش های میکروبی محصولات آرایشی

_بخش گیاهان داروِیی

-بخش اول : گیاهان دارویی و فرآورده های آرایشی

-بخش دوم : طبقه بندی محصولات آرایشی و بهداشتی

-بخش سوم : گیاهان مورد استفاده در فرآورده های آرایشی

_کنترل کیفیت

-بخش اول: آزمایش کنترل کیفیت کرم

قیمت 850,000 تومان

نمایشگر تمام صفحه محتوا
اشتراک 0دیدگاه 49 بازدید

[vc_row][vc_column][cdb_course_lessons][cdb_course_lesson badge=”Video” private_lesson=”true” title=”رابطه مزاج ها با ویژگی پوست و مو بخش اول” preview_video=”http://185.176.58.58:8081/mahmoudi/%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%20%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85/1%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87%20%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%ac%20%d9%87%d8%a7%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c%20%d9%87%d8%a7%db%8c%20%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%20%d9%88%20%d9%85%d9%88%20(%d8%a8%d8%ae%d8%b4%20%d8%a7%d9%88%d9%84).mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons][cdb_course_lesson badge=”Video” private_lesson=”true” title=”رابطه مزاج ها با ویژگی پوست و مو بخش دوم” preview_video=”http://185.176.58.58:8081/mahmoudi/%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%20%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85/1%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87%20%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%ac%20%d9%87%d8%a7%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c%20%d9%87%d8%a7%db%8c%20%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%20%d9%88%20%d9%85%d9%88%20(%d8%a8%d8%ae%d8%b4%20%d8%af%d9%88%d9%85).mp4″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson badge=”Video” private_lesson=”true” title=”رابطه استفاده از محصولات ارگانیک” preview_video=”http://185.176.58.58:8081/mahmoudi/%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%20%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85/1%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87%20%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87%20%d8%a7%d8%b2%20%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%20%d8%a8%d8%a7%20%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa%20%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%20%d9%88%20%d9%85%d9%88.mp4″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson badge=”Video” private_lesson=”true” title=”فیزیولوژی پوست” preview_video=”http://185.176.58.58:8081/mahmoudi/%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%20%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85/1%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87/%d9%81%db%8c%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c%20%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa.mp4″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson badge=”Video” private_lesson=”true” title=”مقیاس نانو” preview_video=”http://185.176.58.58:8081/mahmoudi/%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%20%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85/1%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87/%d9%85%d9%82%db%8c%d8%a7%d8%b3%20%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88.mp4″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson badge=”Video” private_lesson=”true” title=”نانو و کاربرد های آن در آرایشی و بهداشتی” preview_video=”http://185.176.58.58:8081/mahmoudi/%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%20%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85/1%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87/%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88%20%d9%88%20%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c%20%d8%a2%d9%86%20%d8%af%d8%b1%20%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c%20%d9%88%20%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c.mp4″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson badge=”Video” private_lesson=”true” title=”بخش میکروبی : میکروبیوتای پوست” preview_video=”http://185.176.58.58:8081/mahmoudi/%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%20%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%20%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%a7%db%8c%20%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa.mp4″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson badge=”Video” private_lesson=”true” title=”بخش میکروبی: آزمایشگاه میکروبی محصولات آرایشی” preview_video=”http://185.176.58.58:8081/mahmoudi/%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%20%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%20%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%20%d9%87%d8%a7%db%8c%20%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c%20%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa%20%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c.mp4″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson badge=”Video” private_lesson=”true” title=”گیاهان داروئی: بخش اول : گیاهان داروئی و فرآورده های آرایشی” preview_video=”http://185.176.58.58:8081/mahmoudi/%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%20%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85/%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%20%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c/%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%20%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%20%d9%88%20%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87%20%d9%87%d8%a7%db%8c%20%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c.mp4″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson badge=”Video” private_lesson=”true” title=”گیاهان داروئی : بخش دوم : طبقه بندی محصولات آرایشی و بهداشتی” preview_video=”http://185.176.58.58:8081/mahmoudi/%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%20%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85/%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%20%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87%20%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c%20%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa%20%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c%20.mp4″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson badge=”Video” private_lesson=”true” title=”گیاهان داروئی : بخش سوم: گیاهان مورد استفاده در فرآورده های آرایشی” preview_video=”http://185.176.58.58:8081/mahmoudi/%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%20%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85/%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%20%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c/%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%20%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%20%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87%20%d8%af%d8%b1%20%d9%81%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87%20%d9%87%d8%a7%db%8c%20%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c%20%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c.mp4″][/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson badge=”Video” private_lesson=”true” title=”کنترل کیفیت : آزمایش کنترل کیفیت کرم” preview_video=”http://185.176.58.58:8081/mahmoudi/%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%20%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%20%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa%20%da%a9%d8%b1%d9%85/avc_afshari.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][/vc_column][/vc_row]

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره مقدماتی پوست سالم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید