آقای دکتر هادی سردارآبادی

دکتری تخصصی نانوفناوری پزشکی-دارنده مدال نقره مسابقه ملی نانو، مدرس تراز (الف) ستاد توسعه ویژه فناوری نانو نهاد ریاست‌جمهوری-عضو هیئت علمی دانشگاه
  • 1
  • 2