رضا مدرس

تعداد دوره ها : 0 دوره های فروخته شده : 0 مشاهده رزومه

هسته علمی دانش آموزی خانه نانو

تعداد دوره ها : 2 دوره های فروخته شده : 10 مشاهده رزومه

زهره سفیدی

تعداد دوره ها : 0 دوره های فروخته شده : 0 مشاهده رزومه

دکتر هادی سردارآبادی

تعداد دوره ها : 22 دوره های فروخته شده : 209 مشاهده رزومه

دکتر زهره مسگری

تعداد دوره ها : 1 دوره های فروخته شده : 34 مشاهده رزومه

دکتر محمد کاظم تقوایی

تعداد دوره ها : 2 دوره های فروخته شده : 8 مشاهده رزومه

فاطمه وطن دوست

تعداد دوره ها : 0 دوره های فروخته شده : 0 مشاهده رزومه

محمد ریحانی

تعداد دوره ها : 1 دوره های فروخته شده : 4 مشاهده رزومه

دکتر مریم بردبار

تعداد دوره ها : 1 دوره های فروخته شده : 15 مشاهده رزومه

مهندس محمد ملا رضایی

تعداد دوره ها : 0 دوره های فروخته شده : 0 مشاهده رزومه

استاد علی هنرمند

تعداد دوره ها : 1 دوره های فروخته شده : 4 مشاهده رزومه

دکتر بهار خدادادی

تعداد دوره ها : 1 دوره های فروخته شده : 53 مشاهده رزومه

دکتر فائزه کاشانیان

تعداد دوره ها : 2 دوره های فروخته شده : 8 مشاهده رزومه

مهندس حانیه علیپور

تعداد دوره ها : 0 دوره های فروخته شده : 0 مشاهده رزومه

هسته علمی خانه نانو

تعداد دوره ها : 8 دوره های فروخته شده : 2 مشاهده رزومه

دکتر عالیه صفامنش

تعداد دوره ها : 4 دوره های فروخته شده : 1 مشاهده رزومه

دکتر محمدجواد خدابخشی

تعداد دوره ها : 0 دوره های فروخته شده : 0 مشاهده رزومه