رضا مدرس

تعداد دوره ها : 0 دوره های فروخته شده : 0 مشاهده رزومه

هسته علمی دانش آموزی خانه نانو

تعداد دوره ها : 3 دوره های فروخته شده : 13 مشاهده رزومه

زهره سفیدی

تعداد دوره ها : 0 دوره های فروخته شده : 0 مشاهده رزومه

دکتر هادی سردارآبادی

تعداد دوره ها : 22 دوره های فروخته شده : 243 مشاهده رزومه

دکتر زهره مسگری

تعداد دوره ها : 1 دوره های فروخته شده : 42 مشاهده رزومه

دکتر محمد کاظم تقوایی

تعداد دوره ها : 2 دوره های فروخته شده : 8 مشاهده رزومه

فاطمه وطن دوست

تعداد دوره ها : 0 دوره های فروخته شده : 0 مشاهده رزومه

محمد ریحانی

تعداد دوره ها : 1 دوره های فروخته شده : 4 مشاهده رزومه

دکتر مریم بردبار

تعداد دوره ها : 1 دوره های فروخته شده : 21 مشاهده رزومه

مهندس محمد ملا رضایی

تعداد دوره ها : 0 دوره های فروخته شده : 0 مشاهده رزومه

استاد علی هنرمند

تعداد دوره ها : 1 دوره های فروخته شده : 4 مشاهده رزومه

دکتر بهار خدادادی

تعداد دوره ها : 1 دوره های فروخته شده : 58 مشاهده رزومه

دکتر فائزه کاشانیان

تعداد دوره ها : 2 دوره های فروخته شده : 8 مشاهده رزومه

مهندس حانیه علیپور

تعداد دوره ها : 0 دوره های فروخته شده : 0 مشاهده رزومه

هسته علمی خانه نانو

تعداد دوره ها : 9 دوره های فروخته شده : 7 مشاهده رزومه

دکتر عالیه صفامنش

تعداد دوره ها : 3 دوره های فروخته شده : 1 مشاهده رزومه

دکتر محمدجواد خدابخشی

تعداد دوره ها : 0 دوره های فروخته شده : 0 مشاهده رزومه